از پیامبر (ص) بیاموزیم
mci-pages-sharing
نام سرویس: از پیامبر (ص) بیاموزیم
تعریف سرویس:
 با اشتراک این سرویس روزانه دو پیامک از سفارشات حضرت محمد (ص) را دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 205555 مشترک سرویس می شوید.
عنوان فارسی انگلیسی
کد فعالسازی سرویس نبی nabi
کد غیر فعالسازی سرویس نبی خاموش Off nabi
تعرفه سرویس:

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک دریافتی 350 ریال می باشد.

توضیحات تکمیلی:

حضرت محمد(ص): روی دسته شمشیرش نوشته بود، حق را بگو اگر چه در ظاهر به زیان تو باشد.

نمونه محتوا:
  • حضرت محمد(ص): روی دسته شمشیرش نوشته بود، حق را بگو اگر چه در ظاهر به زیان تو باشد.
  • با همه تشویق هایش به این که اگر کسی کار بدی کرد حتما پوزش بخواهد باز برای حفظ کرامت انسانی دستور می فرمود مبادا کاری کنی که ناگزیر باشی پوزش طلبی.