خدمات سیمکارت اعتباری

خدمات سیمکارت اعتباری

mci-pages-sharing
تعویض سیم کارت سوخته

در صورت معیوب شدن سیم کارت و عدم امکان استفاده از آن و مشاهده پیغام Insert simcard یا Card rejected مشترکین تلفن همراه می توانند با مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی تقاضای تعویض سیم کارت نموده و سیم کارت جدید دریافت نمایند.

شرایط ومدارک موردنیاز:
 • حضورمالک تلفن همراه یاوکیل قانونی او
 • تکمیل وامضای فرم درخواست
 • ارائه اصل وتصویرکارت ملی
 • ارائه اصل وکالتنامه وتصویر آن درصورت مراجعه وکیل قانونی
نکته:
 • استفاده کنندگان سیم کارت های اعتباری با ارائه اصل و تصویر کارت ملی و برگه مشخصات سیم کارت، می توانند نسبت به تعویض سیم کارت سوخته در یکی از دفاتر خدمات ارتباطی اقدام نمایند.
 • تعویض سیم کارت درساعات غیراداری و روزهای تعطیل در یکی از مراکز تلفن ثابت (سلمان فارسی، شیخ فضل اله، نبوت، مالک اشتر، هجرت) و امور مشترکین مرکز قدس (در تهران) ادارات مشترکین (سایر استانها) قابل انجام است.
 • هزینه تعویض سیم کارت اعتباری ازاعتبارمشترک کسرمی گردد.
 • درصورتیکه مشترک رمز PIN)Personal Identity Number) خود را اشتباه وارد نماید، پس از 3 بار تکرار، سیم کارت قفل شده و برای فعالسازی مجدد نیاز به وارد نمودن کد 8 رقمی PUK (Personal Unbloking Key) می باشد، درصورتیکه کد puk، 3 مرتبه به اشتباه وارد شود سیم کارت سوخته و غیر قابل استفاده خواهد شد.
 • کد PUK ، درج شده روی بدنه سیم کارت کد محرمانه سیم کارت بوده و قابل تغییر نمی باشد، درصورت مفقود شدن به مالک و استفاده کنندگان سیم کارت با ارائه کارت ملی وبرگه مشخصات سیم کارت بامراجعه به مراکز تلفن ثابت (تهران) و مراکز تلفن استان ها (سایر استان ها) قابل ارائه می باشد.
اعلام مفقودی سیم کارت

در صورت مفقود شدن سیم کارت ، مشترکین تلفن همراه می توانند با مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی قاضای قطع تلفن و دریافت سیم کارت جدید نمایند. ضمناً در صورت تماس با سامانه تلفن گویا (444 و ارائه puk2 ) امکان قطع تلفن همراه میسر می باشد.

شرایط ومدارک موردنیاز:
 • حضورمالک یاوکیل قانونی وی
 • تکمیل وامضای فرم درخواست
 • ارائه اصل و تصویرکارت ملی
 • ارائه اصل وکالتنامه و تصویرآن درصورت مراجعه وکیل
نکته:
 • برای سیم کارت های اعتباری قطع وتعویض سیم کارت به صورت همزمان صورت می پذیرد.
 • رمز مشترکین تلفن همراه به صورت پیش فرض puk2 سيم كارت فعال بوده و مشترکین در صورت عدم دسترسی به آن می توانند با ارسال پیام کوتاه بدون متن به شماره 8910 رمز مربوطه را دریافت نمایند و در صورتیکه رمز را تغییر داده، لکن امکان دسترسی به رمز عبور را نداشته باشند می توانند به یکی از دفاتر خدمات ارتباطی مراجعه و با ارائه مدارک لازم (اصل كارت ملی) نسبت به دریافت رمز انتقال اقدام و سپس رمز دریافتی را تغییر دهند.
 • استفاده کنندگان سیم کارتهای اعتباری با ارائه اصل و تصویر کارت ملی و برگه مشخصات سیم کارت، می توانند نسبت به اعلام مفقودی و دریافت سیم کارت جدید، در یکی از دفاتر خدمات ارتباطی اقدام نمایند.
 • اعلام مفقودی و دریافت سیم کارت جدید در ساعات غیراداری و روزهای تعطیل در یکی از مراکز تلفن ثابت (سلمان فارسی، شیخ فضل اله، نبوت، مالک اشتر، هجرت) و امور مشترکین مرکز قدس (در تهران) ادارات مشترکین (سایر استانها) قابل انجام است.
 • هزینه تعویض سیم کارت و اخذسیم کارت جدید از میزان اعتبارمشترک کسر می گردد.
 • مشترکین در صورت مسافرت به سایر شهرهای کشور در صورت نیاز به اعلام مفقودی سیمکارت می توانند به یکی از ادارات مشترکین مراجعه نمایند. (آدرس ادارات مشترکین سایت همراه اول موجود می باشد.)
قطع و وصل سرویس ویژه
وصل سرویس ویژه:

نمایشگر، انتظارمکالمه، انتقال مکالمه پیام کوتاه برای تمامی مشترکین بصورت رایگان فعال می باشد.

اینترنت همراه:
 • مشترک به سایت همراه اول مراجعه و لینک ثبت نام سرویس اینترنت همراه را انتخاب وفرم ثبت نام راتکمیل می نماید.
 • ارسال پیام کوتاه بدون متن به 8088
روشهای دریافت تنظیمات گوشی:
 • ارسال پیام کوتاه (نوع و مدل گوشی) به شماره 8008
 • مراجعه به سایت همراه اول بخش فعالسازی و تنظیمات اینترنت
 • تنظیمات دستی از طریق وارد نمودن نقطه دسترسی همراه اول در لینک مربوطه در گوشی تلفن همراه (APN = mcinet)
نکته:
 • برای تکمیل فرم توسط اشخاص حقیقی، نام ونام خانوادگی، شماره تلفن همراه و آدرس پست الکترونیک و برای شخص حقوقی، نام و شماره تلفن و شماره ثبت شرکت مورد نیاز می باشد.
 • پس از تکمیل و تایید فرم وارسال اطلاعات، مراحل تنظیمات گوشی از طریق گزینه ارسال تنظیمات گوشی برای استفاده از سرویس اینترنت همراه و وارد نمودن اطلاعات لازم صورت می پذیرد.
 • پس از فعال شدن سرویس، پیامکی دال بر فعالسازی موفقیت آمیز برای مشترک ارسال می گردد.
بسته های هوشمند اینترنت همراه اول

مراجعه به سایت همراه اول بخش بسته های اینترنت

همراهان اول
روشهای فعالسازی همراهان اول
 • ارسال کد میان بر (USSD): *131*1#
 • ارسال پیام کوتاه بامتن (عدد 1) به شماره 8920
 • تماس باشماره 444 (تلفن گویا) و انتخاب کلید 1
انتقال اعتبار:

ارسال کدمیان بر(USSD) بافرمت ذیل :
#(********9891) شماره مشترک دریافت کننده*میزان اعتبار*رمزانتقال*132*

قطع سرویس ویژه

پیام کوتاه: مشترک به دفاترخدمات ارتباطی مراجعه ونسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام می نماید.

اینترنت همراه : مشترک به مراکز تلفن ثابت (تهران) و ادارات مشترکین (سایر استانها) مراجعه و نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام می نماید.

همراهان اول:

روشهای غیرفعالسازی همراهان اول:

 • ارسال کدهای میانبر *131*2#
 • ارسال پیام کوتاه با متن (عدد 2) به شماره 8920
 • تماس باشماره 444 (تلفن گویا) وانتخاب کلید 6