کمپین 20
mci-pages-sharing

مدت اجرای طرح به پایان رسیده است

کليه مشترکين دائمي و اعتباري در ايام نوروز (از ابتداي سال ۱۳۹۳تا پايان روز ۱۳فروردين) به مناسبت بيستمين سالگرد تأسيس همراه اول توانستند با ثبت نام در اين طرح از يک بسته ۲۰هزار ريالي عيدي بهره مند شوند.

قرعه کشي ويژه کليه مشترکين دائمي و اعتباري:

بيستمين سالگرد تاسيس همراه اول با ۲۰ هفته ۲۰۰ ميليوني از اول فروردين ۹۳!
سال ۹۳ با طرح "۲۰ هفته ۲۰۰ميليوني همراه اول" هر هفته شانس خود را براي برنده شدن دو جايزه ۱۰۰ ميليون توماني امتحان کنيد! هر هفته يک برنده ي خانم و يک برنده ي آقا.

چگونگي کسب امتياز

هفته هاي ۲۰۰ ميليوني با دو "۲۰" ديگر داغ تر مي شوند!
از ۲۴ خرداد تا ۲۰ مرداد، با خريد و فعالسازي يک سيم کارت دائمي و يا اعتباري همراه اول، شانس خود را براي برنده شدن جايزه ي هفته هاي ۲۰۰ ميليوني دو برابر کنيد.

توجه: دو برابر شدن امتيازات فقط مربوط به فعالسازي بوده و امتيازات کارکرد (دائمي) يا اعمال شارژ (اعتباري) مانند قبل محاسبه مي گردند.

نوع مشترک امتياز فعالسازي سيمکارت امتياز خريد هر ۱۰۰۰تومان شارژ امتياز هر ۱۰۰۰ تومان کارکرد
دائمي ۲۰۰ - 1
اعتباري ۲۰ 1 -
برگزاري قرعه کشي

قرعه کشي به صورت هفتگي برگزار مي شود.

قوانین شرکت در قرعه کشی
 • محاسبه امتيازات شرکت کنندگان درقرعه کشي به صورت هفتگي (ازساعت صفر روزشنبه هرهفته تاساعت ۲۳:۵۹ روزجمعه آن هفته) بوده وامتيازات يک هفته به هفته بعدي انتقال نمي يابد. هفته اول از۹۳.۰۱.۰۲ لغايت ۹۳.۰۱.۰۸ در نظرگرفته مي شود.
 • به هر امتياز يک کد منحصر به فرد تخصيص داده مي شود (به عنوان مثال مشترکي که ۱۰ امتياز دارد،۱۰ کد منحصر به فرد دريافت مي کند) که اين کدها طي پيامکي به اطلاع هر مشترک مي رسد.
 • مبناي شرکت در قرعه کشي شماره تلفن است و فرد نيست. بنابراين با چندين شماره تلفن مي توانيد در قرعه کشي شرکت نموده و با هر شماره تلفن به ميزان امتياز کسب شده شانس برنده شدن خود را امتحان کنيد.

نحوه شرکت در قرعه کشي

براي شرکت در قرعه کشي نياز به هيچ گونه ثبت نام يا فعاليت خاصي نيست و به صورت خودکار در قرعه کشي شرکت داده مي شويد.

اطلاعات بيشتر
 • مشترکين براي شرکت در قرعه کشي نياز به هيچ گونه ثبت نام يا فعاليت خاصي نداشته و به صورت خودکار در قرعه کشي شرکت داده خواهند شد.
 • دريافت اطلاعات مربوط به قرعه کشي شماره۱"ويژه کليه مشترکين " از طريق ارسال عدد ۴۳ به سرشماره ۱۰ و يا شماره گيري کد دستوري *۱۰*۴۳# امکان پذير خواهد بود. کد هاي مربوط به هر فعاليت در جدول ذيل اشاره شده است.
  درخواست روش اول روش دوم
  دريافت راهنماي طرح ارسال عدد ۹ لاتين به ۸۰۸۳ *۱۱۱*۴۳۹#
  استعلام امتياز هفته جاري ارسال عدد ۱ لاتين به ۸۰۸۳ *۱۱۱*۴۳۱#
  استعلام امتياز هفته قبل ارسال عدد ۲ لاتين به۸۰۸۳ *۱۱۱*۴۳۲#
 • چنانچه در طول طرح تمايل به عدم دريافت پيامک امتيازات و به تبع آن عدم شرکت در قرعه کشي داشته باشيد، مي توانيد کد دستوري *۱۰*۴۳۳۱# را شماره گيري نماييد. در عين حال در صورتي که مجدداً بخواهيد در قرعه کشي شرکت داده شده و پيامک امتيازات را دريافت کنيد مي توانيد کد *۱۰*۴۳۳۲# را وارد نماييد. براي اطلاع از وضعيت فعال يا غيرفعال بودن اين گزينه نيز کد *۱۰*۴۳۳۳# را ارسال کنيد.
  درخواست شرح
  عدم دريافت پيامک امتيازات *۱۰*۴۳۳۱#
  دريافت پيامک امتيازات *۱۰*۴۳۳۲#
  اطلاع از وضعيت فعال يا غيرفعال بودن *۱۰*۴۳۳۳#