mci-news-archive

همراه اول تشریح کرد؛

جزئیات رفع مشکل ارتباطی حادثه شهران

همراه اول جزئیاتی از عملیات موفق و پیچیده خود را در برطرف کردن مشکل ارتباطی منطقه شمال غرب تهران تشریح کرد.

کد خبر: 52356
29 خرداد 1395
بازدید: 13839
جزئیات رفع مشکل ارتباطی حادثه شهران

همراه اول جزئیاتی از عملیات موفق و پیچیده خود را در برطرف کردن مشکل ارتباطی منطقه شمال غرب تهران تشریح کرد.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، در پی وقوع انفجار لوله انتقال گاز در منطقه شهران تهران، که منجر به قطع کامل خطوط انتقال اصلی و جایگزین فیبر نوری شده و ارتباطات مشترکین اپراتور اول در منطقه شمال غرب تهران را دچار مشکل کرده بود؛ بلافاصله پس از دریافت مجوز امکان فعالیت در منطقه حادثه دیده، عملیات فیبرکشی هوایی به طول ۲ کیلومتر آغاز و بتدریج از ساعت ۱۶، نرمال شدن سایت های منطقه شروع شد که تا قبل از فرا رسیدن زمان افطار، کل سایت های منطقه نرمال شد.
با توجه به اینکه پیش از این، با طرح «پایداری شبکه در شرایط اضطراری»، در مانورهای مختلف چنین رویدادهایی پیش بینی شده و آمادگی لازم وجود داشت، در طول مدت وقوع حادثه تا صدور مجوز شروع عملیات، از طریق ایجاد خطوط ارتباطی رادیویی جدید برای سایت های پیرامونی منطقه مذکور، مشکل ارتباطی حدود ۳۵۰ هزار مشترک از ۵۰۰ هزار مشترک در معرض مشکل منطقه شمال غرب، بتدریج برطرف شد؛ البته در مدت زمان نرمال سازی وضعیت سایت های منطقه شمال غرب، به طور میانگین حدود ۹۰ هزار نفر از مشترکین همراه اول در منطقه مذکور، از طریق رومینگ ملی از تلفن همراه خود استفاده کردند.
همراه اول در پایان، بابت بروز مشکل ارتباطی برای مشترکین خود در منطقه شمال غرب تهران، از آن ها  عذرخواهی و تصریح کرده است با توجه به اینکه حوضچه اصلی و مرکزی خطوط انتقال فیبرنوری مرکز شهید کاظمیان سرویس دهنده به این اپراتور، دقیقاً در محل انفجار صورت گرفته واقع بوده و خوشبختانه تجهیزات مربوط به اپراتورهای دیگر در آن نقطه نبوده و در نتیجه صدمه ای ندیده است؛ آمادگی دارد تجربیات کسب شده خود از این بحران واقعی را در اختیار سایر اپراتورهای تلفن همراه کشور قرار دهد.

جزئیات رفع مشکل ارتباطی حادثه شهران

همراه اول جزئیاتی از عملیات موفق و پیچیده خود را در برطرف کردن مشکل ارتباطی منطقه شمال غرب تهران تشریح کرد.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، در پی وقوع انفجار لوله انتقال گاز در منطقه شهران تهران، که منجر به قطع کامل خطوط انتقال اصلی و جایگزین فیبر نوری شده و ارتباطات مشترکین اپراتور اول در منطقه شمال غرب تهران را دچار مشکل کرده بود؛ بلافاصله پس از دریافت مجوز امکان فعالیت در منطقه حادثه دیده، عملیات فیبرکشی هوایی به طول ۲ کیلومتر آغاز و بتدریج از ساعت ۱۶، نرمال شدن سایت های منطقه شروع شد که تا قبل از فرا رسیدن زمان افطار، کل سایت های منطقه نرمال شد.
با توجه به اینکه پیش از این، با طرح «پایداری شبکه در شرایط اضطراری»، در مانورهای مختلف چنین رویدادهایی پیش بینی شده و آمادگی لازم وجود داشت، در طول مدت وقوع حادثه تا صدور مجوز شروع عملیات، از طریق ایجاد خطوط ارتباطی رادیویی جدید برای سایت های پیرامونی منطقه مذکور، مشکل ارتباطی حدود ۳۵۰ هزار مشترک از ۵۰۰ هزار مشترک در معرض مشکل منطقه شمال غرب، بتدریج برطرف شد؛ البته در مدت زمان نرمال سازی وضعیت سایت های منطقه شمال غرب، به طور میانگین حدود ۹۰ هزار نفر از مشترکین همراه اول در منطقه مذکور، از طریق رومینگ ملی از تلفن همراه خود استفاده کردند.
همراه اول در پایان، بابت بروز مشکل ارتباطی برای مشترکین خود در منطقه شمال غرب تهران، از آن ها  عذرخواهی و تصریح کرده است با توجه به اینکه حوضچه اصلی و مرکزی خطوط انتقال فیبرنوری مرکز شهید کاظمیان سرویس دهنده به این اپراتور، دقیقاً در محل انفجار صورت گرفته واقع بوده و خوشبختانه تجهیزات مربوط به اپراتورهای دیگر در آن نقطه نبوده و در نتیجه صدمه ای ندیده است؛ آمادگی دارد تجربیات کسب شده خود از این بحران واقعی را در اختیار سایر اپراتورهای تلفن همراه کشور قرار دهد.