mci-news-archive

تقدیر از مدیرعامل همراه اول در همایش بین المللی پژوهش های اطلاعات مکانی

در نخستین همایش بین المللی پژوهش های اطلاعات مکانی(GI Research 2014) از مدیرعامل همراه اول تقدیر به عمل آمد.

کد خبر: 52197
11 آذر 1393
بازدید: 4846
تقدیر از مدیرعامل همراه اول در همایش بین المللی پژوهش های اطلاعات مکانی

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، اولین همایش بین المللی پژوهش های اطلاعات مکانی (GI Research 2014) توسط گروه مهندسی نقشه برداری دانشکده فنی دانشگاه تهران و با همکاری انجمن فتوگرامتری و سنجش از دور و علوم اطلاعات مکانی(ISPRS) در پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران برگزار شد.
اولین همایش بین المللی پژوهش های اطلاعات مکانی با محوریت مباحثی همچون «مدلسازی، تحلیل و بصری سازی مکانی چند بعدی»، «کیفیت داده و ارزیابی عدم قطعیت مکانی»، «سیستم های اطلاعات مکانی فراگستر»، «تعامل پذیری و استانداردهای مکانی» و «کاربرد فتوگرامتری، سنجش از دور و ژئودزی در علوم اطلاعات مکانی» برگزار شد.
در این همایش بین المللی با اهداء لوح تقدیر از مهندس وحید صدوقی مدیرعامل همراه اول تقدیر ویژه به عمل آمد. در بخشی از این تقدیرنامه خطاب به مدیرعامل اپراتور اول آمده است: «بدینوسیله از اینکه با هدف اعتلای فعالیت¬ های علمی و پژوهشی؛ اولین همایش بین المللی پژوهش های اطلاعات مکانی(GI Research 2014) را حمایت و پشتیبانی نموده اید، در کمال احترام از شما قدردانی می گردد.

 

 

تقدیر از مدیرعامل همراه اول در همایش بین المللی پژوهش های اطلاعات مکانی

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، اولین همایش بین المللی پژوهش های اطلاعات مکانی (GI Research 2014) توسط گروه مهندسی نقشه برداری دانشکده فنی دانشگاه تهران و با همکاری انجمن فتوگرامتری و سنجش از دور و علوم اطلاعات مکانی(ISPRS) در پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران برگزار شد.
اولین همایش بین المللی پژوهش های اطلاعات مکانی با محوریت مباحثی همچون «مدلسازی، تحلیل و بصری سازی مکانی چند بعدی»، «کیفیت داده و ارزیابی عدم قطعیت مکانی»، «سیستم های اطلاعات مکانی فراگستر»، «تعامل پذیری و استانداردهای مکانی» و «کاربرد فتوگرامتری، سنجش از دور و ژئودزی در علوم اطلاعات مکانی» برگزار شد.
در این همایش بین المللی با اهداء لوح تقدیر از مهندس وحید صدوقی مدیرعامل همراه اول تقدیر ویژه به عمل آمد. در بخشی از این تقدیرنامه خطاب به مدیرعامل اپراتور اول آمده است: «بدینوسیله از اینکه با هدف اعتلای فعالیت¬ های علمی و پژوهشی؛ اولین همایش بین المللی پژوهش های اطلاعات مکانی(GI Research 2014) را حمایت و پشتیبانی نموده اید، در کمال احترام از شما قدردانی می گردد.