استان خراسان جنوبی
mci-pages-sharing
ردیف کد پیشخوان کدنمایندگی مدیر نمایندگی شهرستان کد شهرستان تلفن تماس نشانی
1 44801 5301401000 مخابرات منطقه خراسان جنوبی بیرجند 056 32228407 بیرجند خ شهدا نبش شهدا 4