mci-international-roaming-web
توضیحات سرویس ها در رومینگ بین الملل
مکالمه بین الملل(خارجه):

به تماس های صادره از ایران که مقصد آن (مخاطب) شماره تلفن ثابت یا همراه کشور دیگری باشد، مکالمه بین الملل یا خارجه گفته می شود.

کد دوصفر "00":

برای برقراری مکالمه بین الملل مشترک باید اول کد دو صفر "00" و بعد کد کشور مقصد و سپس شماره مخاطب را شماره گیری نماید.

سرویس بیستاک "020":

سرویس بیستاك (جایگزین کد دوصفر) امکان برقراری تماسهای بین المللی را به مشتریان خود می دهد.
كافی است در صورت استفاده از این سرویس در تمامی استانها با شماره گیری 020 و سپس تلفن مقصدتان بدون دو صفر مکالمه را انجام داده ومشترکین دائمی هزینه آن را براساس قبض دوره ای موبایل خود پرداخت نمایند.