استان چهارمحال و بختیاری
mci-pages-sharing
ردیف کد پیشخوان کدنمایندگی مدیر نمایندگی شهرستان کد شهرستان تلفن تماس نشانی
1 72171036 3401401000 سید مسعود جزایری شهركرد 038 33353243 شهرکرد خیابان 17 شهریورنبش کوچه 38
2 72171093 3402401000 افسانه فیروزی بروجنی بروجن 038 34233531 بروجن- بلوار مدرس روبروی اداره ثبت احوال
3 72171142 3404500003 ابراهیم اکبری لردگان 038 34446661 لردگان -خیابان ولیعصرشرقی بین اداره آب روستایی و راهنمایی ورانندگی
4 72171016 3405500002 احمد جمشیدی فارسانی فارسان 038 33223399 فارسان - بلوار امام(ره) روبروی اداره دارایی