با فعالسازی سرویس دیتا، امکان اتصال به شبکه اینترنت ازطریق تلفن همراه و ارسال و دریافت فایل برای مشترکین  در زمان حرکت و مکانهایی که برقراری ارتباط دیتا بوسیله خط تلفن ثابت و یا سرویس  GPRSمیسر نمی باشد ، امکانپذیر می گردد.

سرعت ارسال ودریافت اطلاعات حدودا" kb/s 6/9می باشد.

 
فعالسازی سرویس دیتا :

   مشترکین می توانند با مراجعه به دفاترخدمات ارتباطی و تکمیل فرم مربوطه وارائه مدارک (اصل وتصویرکارت ملی وآخرین قبض پرداختی ) اقدام نمایند و سیستم یک شماره به سرویس دیتا اختصاص می دهد.

 پس ازفعالسازی سرویس دیتا، درصورتی که گوشی مشترک ، این سرویس را  پشتیبانی نماید ، ایشان می توانند به یکی از 2 روش زیر به اینترنت متصل شوند.

1.     مشترکینی که گوشی تلفن همراهشان دارای سیستم عامل ، با قابلیت  تعریف dialup connection می باشد ، می توانند با تعریف یک اتصال  dialup connectionدرگوشی خود ،مستقیما" به اینترنت متصل شوند.  

2.     گوشی تلفن همراه بعنوان یک مودم عمل نموده و ازطریق کابل رابط به رایانه شخصی متصل گردیده و در رایانه یک اتصال Dial up connection تعریف می گردد ، وبه این روش ، رایانه شخصی به اینترنت متصل می گردد.

 
توجه :

· جهت فعال نمودن dial up connection، مشترک باید کارت اینترنت تهیه نماید وازروی کارت ،اطلاعات مربوط به user name ،password وشماره تماس ISP مربوطه را وارد نمایید.

·جهت ارسال فایل به مشترکینی که سرویس دیتای آنها فعال است ، می توان ازبرنامه Hyperterminal ویا برنامه های مشابه ، برای ارتباط باید ازشماره دیتای اختصاص یافته به مشترک استفاده کرد.

· درخصوص بررسی فعال بودن سرویس :

 "درصورت تماس با شماره دیتای اختصاص یافته روی صفحه نمایشگر پیامData call"" را مشاهده می نمایید."

قطع سرویس :

 مشترکین می توانند، به دفاترخدمات ارتباطی مراجعه وفرم مربوطه را تکمیل ومدارک لازم(اصل وتصویرکارت ملی را ارائه نمایند. 

سرویس فکس :

   با فعالسازی این سرویس امکان ارسال ودریافت فکس ازطریق تلفن همراه برای مشترکین مهیا می گردد.

فعالسازی سرویس :

  مالک یا وکیل قانونی می توانند به یکی ازدفاتر خدمات ارتباطی مراجعه وفرم مربوطه راتکمیل ومدارک لازم (اصل و تصویر کارت ملی وآخرین قبض پرداختی ،اصل وکالتنامه درصورت مراجعه وکیل قانونی ) را ارائه نمایند وسیستم یک شماره به فکس اختصاص می دهد.

   پس ازفعالسازی سرویس فکس ، درصورتی که گوشی مشترک ، این سرویس را پشتیبانی نماید،ایشان می توانند به یکی از2 روش زیر ازسرویس فکس استقاده نمایند.

1. مشترکینی که گوشی تلفن همراهشان دارای منوی فکس است  می توانند مستقیما" فکس راارسال یا دریافت نمایند و درصورت لزوم ازطریق اتصال گوشی به چاپگر ، متن را روی صفحه چاپ کنند.

2.     با قراردادن سیم کارت در رایانه شخصی ،(بانصب برنامه GSM Modem در رایانه شخصی ) فکس را ارسال و دریافت نمایند .

توجه  :

· جهت ارسال فکس به مشترکینی که سرویس فکس آنها فعال گردیده ، ازشماره فکس اختصاص یافته به مشترک استفاده گردد.

· جهت بررسی فعال بودن سرویس ، مدرصورت تماس با شماره فکس اختصاص یافته ، روی صفحه نمایشگر پیام " Fax call" را مشاهده می نمایید.