اسامی برندگان هفته های ۲۰۰ میلیونی همراه اول

 

 

 
اسامی برندگان هفته یازدهم، هفته های 200 میلیونی همراه اول
   

استان
شماره شناسنامه
نام پدر
شماره
تلفن همراه
عنوان هدیه
نام خانوادگی
نام
کد قرعه کشی
ردیف
شماره هفته
مازندران650علی091192***51۱۰۰ میلیون تومانشورکاییعلی­ اکبر11050276309
1
یازدهم
مازندران577ابراهیم091199***13۱۰۰ میلیون تومانکشاورز اشکلکحجت11077702453
2

 

 

 

 
اسامی برندگان هفته دهم، هفته های 200 میلیونی همراه اول
   

استان
شماره شناسنامه
نام پدر
شماره
تلفن همراه
عنوان هدیه
نام خانوادگی
نام
کد قرعه کشی
ردیف
شماره هفته
کهکیلویه و بویراحمد11مسلم091752***59۱۰۰ میلیون توماناردشیر مقدممسلم10067638918
1
دهم
فارس1210شیرزاد091711***84۱۰۰ میلیون توماندانا سنگریمهدی10120072949
2

 

 

 

 

 
اسامی برندگان هفته نهم، هفته های 200 میلیونی همراه اول
   

استان
شماره شناسنامه
نام پدر
شماره
تلفن همراه
عنوان هدیه
نام خانوادگی
نام
کد قرعه کشی
ردیف
شماره هفته
سیستان و بلوچستان1201لعل محمد091554***65۱۰۰ میلیون تومانبهیعبدالغنی9071093037
1
نهم
هرمزگان3380356387محمد091765***87۱۰۰ میلیون توماننیک­خواه خواجه عطاییحفصه9083822736
2

 

 

 

 
اسامی برندگان هفته هشتم ، هفته های 200 میلیونی همراه اول
   

استان
شماره شناسنامه
نام پدر
شماره
تلفن همراه
عنوان هدیه
نام خانوادگی
نام
کد قرعه کشی
ردیف
شماره هفته
فارس1935علی091763***09۱۰۰ میلیون تومانذاکری گورزانگیعقیل8053299303
1
هشتم
تهران321محمد091066***95۱۰۰ میلیون توماننقیباسماعیل8038852857
2

 

 

 

 

 

 
اسامی برندگان هفته هفتم ، هفته های 200 میلیونی همراه اول
   

استان
شماره شناسنامه
نام پدر
شماره
تلفن همراه
عنوان هدیه
نام خانوادگی
نام
کد قرعه کشی
ردیف
شماره هفته
خراسان رضوی-صفر علی091547***24۱۰۰ میلیون تومانرضوانیکلثوم7057811492
1
هفتم
 تهران 

518 

محمد علی091916***13۱۰۰ میلیون تومانصدر ممتازابراهیم7064676766
2

 

 

 

 

 
اسامی برندگان هفته ششم ، هفته های 200 میلیونی همراه اول
   

استان
شماره شناسنامه
نام پدر
شماره
تلفن همراه
عنوان هدیه
نام خانوادگی
نام
کد قرعه کشی
ردیف
شماره هفته
 سیستان و بلوچستان
3690035856خدابخش091587***85۱۰۰ میلیون تومانهیبت زهی سورانمحمد طاهر6000577002
1
ششم
  خوزستان

19

عوض091676***90۱۰۰ میلیون تومانمکوندی غلامیاحمد6124671904
2

 

 

 

 

 
اسامی برندگان هفته پنجم ، هفته های 200 میلیونی همراه اول
   

استان
شماره شناسنامه
نام پدر
شماره
تلفن همراه
عنوان هدیه
نام خانوادگی
نام
کد قرعه کشی
ردیف
شماره هفته
  لرستان
 
4120332721
حبیب091684***55۱۰۰ میلیون تومانترابی نژادسهراب5047623530
1
پنجم
  تهران

9392

عزت الله091233***04۱۰۰ میلیون تومانمحمدی تبارلیلا5091222683
2

 

 

 

 
اسامی برندگان هفته چهارم ، هفته های 200 میلیونی همراه اول
   

استان
شماره شناسنامه
نام پدر
شماره
تلفن همراه
عنوان هدیه
نام خانوادگی
نام
کد قرعه کشی
ردیف
شماره هفته
  مازندران
 
 سید هاشم
091167***93۱۰۰ میلیون تومانموسویسید عباس4076864247
1
چهارم
  خراسان رضوی
  
60348علی091511***01۱۰۰ میلیون توماندادعلی شاهیحسن4070925261
2

 

 

 

 

 

 
اسامی برندگان هفته سوم ، هفته های 200 میلیونی همراه اول
   
استان
شماره شناسنامه
نام پدر
شماره تلفن همراه
عنوان هدیه
نام خانوادگی
نام
کد قرعه کشی
ردیف
شماره هفته

خوزستان

 

  

 93
 یدالله
 091631***98
100 میلیون تومان
صالح نسب
 سامان
3074527471
1
سوم

تهران

 

  

47محمد ابراهیم 091232***20
100 میلیون تومان
قاسم زاده
مجتبی 
3040844355
2

 

 

 

 
 
اسامی برندگان هفته دوم، هفته های 200 میلیونی همراه اول
   
استان
شماره شناسنامه
نام پدر
شماره تلفن همراه
عنوان هدیه
نام خانوادگی
نام
کد قرعه کشی
ردیف
شماره هفته
آذربایجان شرقی
530
حسن
091490***34
100 میلیون تومان
ایمانی خیرآباد
محمد
2110322108
1
دوم
لرستان
8734
علی حسین
091696***27
100 میلیون تومان
دالوند
اشرف
2129837212
2
 

 

 

 
اسامی برندگان هفته اول ، هفته های 200 میلیونی همراه اول
   

استان
شماره شناسنامه
نام پدر
شماره تلفن همراه
عنوان هدیه
نام خانوادگی
نام
کد قرعه کشی
ردیف
شماره هفته
همدان
57
قربانعلی
091830***96
100 میلیون تومان
رضایی مهر
حسن
1071524178
1
اول
تهران
10568
علی
091280***57
100 میلیون تومان
محمدزاده
اصغر
1030065089
2

 

 

 

جهت دریافت جوایز متعاقباً با برندگان تماس حاصل خواهد شد.